søndag 3. mai 2009

Dette skjedde på KrFs landsmøte

KrF har avviklet sitt landsmøte. Hvilke slutninger er det mulig å trekke fra det?
Jeg velger meg følgende punkter:

1. KrF ønsker å være tydeligere på sine hjertesaker som kontantstøtte, bistand og heterofile ekteskap, men sender samtidig ut signaler som peker i retning av at KrF også skal være et folkeparti (trenger ikke være kristen, homofobisk og avholds for å stemme partiet). Men OBS KrF: Bredde og tydelighet er to størrelser som fort kan komme i konflikt med hverandre.

2. Partiet har sagt et klart nei til å samarbeide med Frp i regjering. Samtidig viste landsmøtet at det finnes understrømninger i partiet som går inn for dette. De er ikke sterke, men de er der.

3. Motstanden mot gjenvalget av Inger Lise Hansen var overraskende sterk. 27 blanke stemmer er en klar markering som må svi for partiets "kronprinsesse". Jeg synes nå at det begynner å lukte enda sterkere av at Knut Arild Hareide er mannen som kommer til å ta over ledelsen av partiet.

4. KrF kan etter dette landsmøtet, i enda sterkere grad, bli stemplet som et utgiftsparti. For hvor skal partiet hente inndekningen til alle sine løfter om penger til ulike formål? Skal alt tas fra oljefondet, eller skal skatter og avgifter økes?

Jeg ser foreløpig og fortsatt kun ett scenario som kan redde KrF fra et svakt valg. Og det er at kontantstøtte-saken kommer meget høyt opp på agendaen i valgkampen.

Jeg har plassert min blogg i Oslonorske bloggkart!

4 kommentarer:

 1. Ja, det er kun Kystpartiet som har troverdighet når det gjelder å bevare kristendommen som offisiell religion i Norge og å si opp EØS-avtalen, som mange kristne er motstandere av.

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-17-2007-2008-/4/2/3.html?id=509445

  http://kystpartiet.vgb.no/2008/04/13/kystpartiet-vil-kjempe-for-fortsatt-statskirke/

  http://www.kystpartiet.no/partiprogram.html#1

  SvarSlett
 2. Du må huske på at Inger Lise Hansen fikk langt flere stemmer denne gangen enn ved forrige landsmøte!

  SvarSlett
 3. Tja, Sp er vel også svært sugne på å kvitte seg med EØS og beholde kristendommen, sentrumskonservativ?

  Johansen:
  Det er forskjell på å bli valgt og å bli gjenvalgt. Gjenvalg skjer vanligvis bortimot enstemmig i partiene, noe annet er et klart tegn på misnøye og splid.
  Dette var slett ikke enstemmig og er et klart signal om at mange er ukomfortable med henne, og hennes standpunkter i ledelsen.

  SvarSlett
 4. Svein Tore: Du har rett i at dette er Senterpartiets primærstandpunkt, men i ingen av sakene har partiet troverdighet. Kirkeforliket ble forankret i Senterpartiets stortingsgruppe med 6 mot 11 stemmer, disse representantene gav dermed sin tilslutning til grunnlovsforslag Dokument 12:10 (2007-2008). Inger S. Enger, Trygve Slagsvold Vedum, Per Olaf Lundteigen, Anna Ceselie Brustad Moe og Kari Mette Prestrud fremmet alternativt Dokument 12:25 (2007-2008). I debatten i Stortinget 13. juni 2008 var det kun Vedum av disse som tok ordet og uttrykket en skepsis til de foreslåtte endringer. Mitt inntrykk er imidlertid at Sp uansett er mer opptatt av å beholde kirkelig statsråd enn å bevare Grunnloven § 2 i dagens form. Kystpartiet går mot alle foreslåtte endringer av dagens statskirkeordning, men åpner for at det innføres en sedvane der Kongen velger den bispekandidat kirken foreslår.

  Når det gjelder EØS-avtalen, ble det fremmet forslag om å oppheve denne i forbindelse med EØS-utvidelsen i 2004. Dette fikk kun Kystpartiets ene stemme, SV og Sp fremmet alternative forslag.

  http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Grunnlovsforslag/2007-2008/dok12-200708-025/

  http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Grunnlovsforslag/2007-2008/dok12-200708-010/

  http://no.wikipedia.org/wiki/E%C3%98S#E.C3.98S-avtalen_og_EU-utvidelsen

  Det må også kunne stilles spørsmål om EØS-avtalen strider mot Grunnloven §§ 1, 49, 93 m.fl., men et slikt argument ville ikke noen av dagens senterpartirepresentanter finne på å bruke.

  SvarSlett