mandag 26. oktober 2015

Valget i Akershus - en oppsummering

Akershus fylkesting forblir borgerlig. Høyre dominerer fortsatt i Asker og Bærum. Ap overtar tre kommuner i Follo og dominerer Romerike. MDGs frammarsj var sterkest i Vest og Follo, men de kom inn overalt også på Romerike.

Lokalvalget er over, og ettervalgforhandlingene er ferdige. Det er tid for å oppsummere, og jeg starter i mitt hjemfylke Akershus:

Akershus fylkesting:
Høyre beholdt posisjonen som fylkets største parti. Tilbakegangen for partiet var noe mindre her enn landssnittet. Også regjeringspartner Frp hadde relativt sett mindre tilbakegang i Akershus.

Hva med to av valgvinnerne på landsplan, Ap og MDG? Vi finner ingen spor av Ap-bris her, tvert i mot gikk Ap faktisk noe tilbake i Akershus. En forklaring kan være at MDGs framgang var sterkere i Akershus enn snittet, altså at Ap fikk svi mer for dette her enn mange andre steder. Dette underbygges av at også SV opplevde et klart svakere Akershus-valg enn trenden nasjonalt, trolig har også Akershus SV måtte bøte for MDGs sterkere framgang. Samtidig ser vi at Venstre, som også konkurrerer om noen av de samme miljøvelgerne som SV og MDG, klarte seg bedre - med mindre tilbakegang i Akershus enn landstendens. MDG og Venstre ble forøvrig helt jevnstore i fylket. Senterpartiets framgang var omtrent like stor i Akershus som landet forøvrig. KrF hadde en marginal framgang i Akershus, mot en svak tilbakegang i landet forøvrig.

De to blå, Høyre og Frp, hadde et rent mandatflertall i foregående fylkestingsperiode (22 av 43 mandater). Dette flertallet er nå borte. Frp beholdt sine 5, men Høyre mistet 3 mandater slik at de to samlet nå har 19 mandater. Dette innebærer at Venstre, som beholdt sine 3 mandater, er strategisk viktigere nå enn i forrige periode, i kraft av sin vippeposisjon. Det knyttet seg en viss spenning til om Venstre kunne tenke seg å bytte side og samarbeide med Ap etter valget, men Venstre ble værende i den borgerlige maktkonstellasjonen av H+Frp+V+KrF. Høyre beholdt fylkesordføreren i Anette Solli og KrFs beholdt sin varaordfører Lars Salvesen. Mens Venstre og Frp får to hovedutvalgsledere hver. Interessant nok sluttet også Sp seg til et valgteknisk samarbeid med den borgerlige siden.

Kort oppsummert så er det borgerlige flertallet i Akershus fylkesting svekket etter årets valg, men likevel relativt komfortabelt.

(Her kan du se debatten mellom fylkestoppene på Strømmen Storsenter før valget)


La oss nå ta en titt på kommunevalgsresultatene i Akershus, vi starter i vest:

Asker

Høyre gjorde et sterkt valg i Asker med 48 prosent. Men det var en liten tilbakegang målt mot det ekstreme 2011-valget, og partiet mistet sitt rene flertall i kommunestyret. Også Venstre gjorde et godt valg, med framgang til åtte prosent - i mot landstrenden. MDG kunne notere over sju prosent og tre ferske kommunestyremedlemmer. Denne grønne frammarsjen må også ses i lys av at Askers Grønne Venner, som har eksistert i 20 år som et grønt protestparti, tidligere i år la inn årene som et produkt av MDGs framvekst.

Jeg merker meg ellers at Sps framgang til nesten to prosent ga dem ett mandat i kommunestyret, for første gang på 16 år. Sammen med KrF, SV og Pensjonistpartiet er de nå ett av fire parti"grupper" bestående av en person i Asker.

Ap gjorde på sin side et svakt valg og gikk tilbake til under 19 prosent av stemmene. Det bør gi rom for en smule selvransakelse. Men partiet lyktes med å få til en samling blant opposisjonen etter valget, noe som bærer bud om et ønske om å gi Høyre og de borgerlige tøffere kamp ved neste korsvei i 2019.

Det borgerlige samarbeidet av H+Frp+KrF videreføres, og Lene Conradi sin ordførerperiode forlenges som ventet med fire år. Høyre ønsket å få med seg Venstre på samarbeidsavtalen, men partiet brøt forhandlingene fordi de mente miljøpolitikken ikke var god nok. Venstre bestemte seg likevel for å gå inn for et valgteknisk samarbeid med de borgerlige.

Bærum

Tilbakegangen her var mer markert for Høyre enn i nabokommunen Asker. Men også i bastionen Bærum gikk partiet mindre tilbake enn landstendens. I likhet med Asker mistet man sitt rene flertall. Også i Bærum gjorde Venstre et meget godt valg med en oppslutning tett opp i mot ti prosent. MDGs framvekst var markant, men et hakk lavere enn i Asker. Frp holdt stangen noenlunde både her og i Asker.

Forøvrig er det grunn til å merke seg at Pensjonistpartiet gjorde et godt valg, og ble marginalt større enn KrF. Rødts lille framgang var nok til å gi dem et nytt mandat i Bærum slik at kommunestyret nå består av ni partier. Også Sp var på nippet til å komme inn, men det holdt ikke helt.

Bærum Venstre brøt forhandlingene med de borgerlige etter valget, noe partiet begrunnet med en kombinasjon av uenighet om både politikk og posisjoner. Men i motsetning til i Asker, deltar ikke Venstre i noe teknisk samarbeid med de borgerlige, men inngår derimot i en bred samling på opposisjonsiden.

Bærums første kvinnelige ordfører, Lisbeth Hammer Krogh, plusser på med ytterligere fire år, basert på et samarbeid med Frp og KrF.

En liten oppsummering av Vest-regionen: Fortsatt Høyre-dominans, selv om partiets rene flertall begge steder er borte. Ap går tilbake, Venstre fram - begge deler i mot landstendensen. Og MDG-frammarsjen er sterk.

Så tar vi turen til Follo-regionen:

Nesodden  


MDG fosset fram til over 13 prosent blant kultureliten på Nesodden og passerte med det SV i deres egen bastion. Partiet har åpenbart trukket til seg en del gamle SV-ere. Men antagelig har også Høyre avgitt en del velgere direkte til MDG, Høyres klare fall gjør at partiet ikke ble i nærheten av å utfordre Ap som kommunens største, slik de gjorde i 2011. Både Venstre, Frp og Rødt kunne notere framgang og bør således si seg fornøyd med resultatet.

Ettervalgforhandlingene ga en interessant allianse av de tre største partiene Ap+MDG+H . Nina Sandberg (Ap) fortsetter som ordfører, med Erik Aadland (H) som varaordfører.

Frogn  

Venstre overpresterte nok noe i Frogn sist, og kom ned på jorda ved årets valg med en tilbakegang på sju prosentpoeng. En del av de gamle V-velgerne kan ha gått til Høyre, som kunne notere en klar framgang i Frogn og et resultat på sterke 37 prosent. Også Frp opplevde en liten framgang, og dermed ble Frogn en av få kommuner i Norge der begge de to blå gikk fram. Både Ap og KrF gikk tilbake og kan ikke være særlig fornøyd med resultatet.

Odd Slåke (H) var favoritt til å overta for Thore Vestby som ordfører, og slik ble det. I likhet med Nesodden, er det også her en storkoalisjon av H og Ap som utgjør samarbeidsgrunnlaget. Forskjellen er at her er Høyre storebror. Også Sp og Pensjonistpartiet er en del av samarbeidet i Frogn.

Vestby
Høyre gikk på en kjempesmell i Vestby. Partiet ble nesten halvert, mye pga. indre strid og uro om toppkandidaten John Ødebehr. Utbrytere fra Høyre dannet "Bygdelista", og denne fikk 12 prosent - trolig har en del tidligere H-velgere stemt på denne. Høyres enorme nedtur banet vei for en viss Frp-framgang. Også Ap og MDG bør være bra fornøyd med valgresultatet -  som for førstnevnte innebærer at man nå plutselig er kommunens klart største. Derimot gikk det skeis for Venstre som ble halvert. Ei heller Sp har grunn til å være fornøyd.

Det var knyttet stor spenning til ettervalgforhandlingene i Vestby. Bygdelista lå i en mulig vippeposisjon, men den så ut til å få liten betydning da Høyre virket å komme Ap i møte og gå inn i et valgteknisk samarbeid. Men så ombestemte Høyre seg, og dermed var det duket for samarbeid mellom Bygdelista og Ap, med Tom Ludvigsen (Ap) som ny ordfører og Eirin Bolle (Bygdelista) som varaordfører. Også Sp, SV og V er en del av det nye samarbeidet.  

Ås

De nasjonale vindene blåste også inn over Ås, med unntak av at Ap svekket seg noe. Venstres tilbakegang her var også markant sterkere enn nasjonalt. Rødt stilte liste, i motsetning til sist, og lyktes med å kapre ett mandat. Det var nok for å kunne inngå i maktgrunnlaget til den nye ordføreren Ola Nordal (Ap), sammen med V , MDG og SV. Tross Vs klare tilbakegang, fikk de varaordføreren i Jorunn Nakken. Sp er dermed ute av maktposisjon i Ås, selv om partiet hadde god framgang.


Oppegård   


Oppegård er fortsatt Høyres sterkeste Follo-kommune, men partiet måtte tåle en klar tilbakegang. MDG gikk fram omtrent det samme som Høyre gikk tilbake og kunne notere pene 8 prosent. For de øvrige partiene var det heller små endringer, så velgerpreferansene i kommunen ligger rimelig stabilt.

Thomas Sjøvold (H) ble som ventet ny ordfører, basert på et politisk samarbeid med KrF og et valgteknisk med Frp.

Ski
Høyre holdt stillingen ok i Ski og ble fortsatt kommunens største parti, men partiets lille tilbakegang gjorde at de mistet ett mandat. Samarbeidspartner Frp gikk klarere tilbake og mistet to mandater. Dermed forsvant flertallsgrunnlaget for maktkonstellasjonen av H+Frp+KrF+PP som ordfører Anne Kristine Linnestad (H) styrte på grunnlag av.

MDGs framgang var mer beskjeden i Ski enn andre steder i Follo, men sammen med Venstres mandater ble disse likevel avgjørende. Begge partiene valgte å gå inn i et samarbeid med Ap . Også SV og Sp er en del av det nye politiske flertallet i kommunen. Dermed ble det maktskifte og Tuva Moflag (Ap) ny ordfører.

Enebakk
Klar dreining fra blått til rødgrønt blant velgerne i Enebakk. Både Ap og Sp gikk klart fram og ble til sammen større enn H+Frp. De blå mistet sitt rene flertall med solid margin, og ei heller sammen med samarbeidspartner KrF var de i nærheten av å mønstre flertall.

MDG og Venstre kom inn med kun ett mandat hver, men disse ble avgjørende for maktposisjonene. Begge valgte å samarbeide til venstre, og dermed berede grunnen for Øystein Slette (Ap) som ny ordfører, og Hans Kristian Solberg (Sp) som ny varaordfører. Også SV og KrF sluttet seg til dette brede venstre-sentrum-samarbeidet, slik at H og Frp ble isolert.

Follo oppsummert: Ap overtar ordførermakten fra Høyre i tre kommuner. Storkoalisjon av H+Ap i to kommuner. Venstre svekket. MDGs framgang ujevn: Storm på Nesodden, liten bris i Enebakk.


Til slutt: Romerike

Skedsmo


Relativt små endringer i Romerikes mest folkerike kommune. Både H og Ap noe tilbake, resten (unntatt SV) noe fram. Det er et særlig lyspunkt for Frp, og Bygdelisten bør også være meget godt fornøyd.

Hele ti partier er nå representert i kommunestyret, men MDGs inntreden får ingen betydning for blokkbalansen.
Det var spenning valgnatten om den styrende Ap+V+SV+Sp+KrF-koalisjonen beholdt sitt flertall. Men da det ble klart at flertallet holdt med minste mulige margin, var det duket for fire nye år med Ole Jakob Flæten (Ap) som ordfører, og Boye Bjerkholt (V) som varaordfører.

(Her kan du se prioriteringsdebatt mellom partiene i Skedsmo angående flyktningsituasjonen)


Lørenskog 

Små forskyvninger i Lørenskogs velgermasse. Høyre stod i mot bedre her enn mange andre steder, men måtte tåle en liten nedgang, det samme måtte Ap og Frp.

Ap har styrt kommunen, på basis av støtte fra SV og den lokale listen "Lørenskog i våre hjerter". SVs tilbakegang medførte at de mistet ett mandat, noe som var nok til å forrykke blokkbalansen. Dermed måtte Aps nye frontkandidat Ragnhild Bergheim, utvide maktgrunnlaget etter valget - noe hun også klarte gjennom en avtale med Venstre og MDG. Det ga Bergheim ordførervervet, mens MDG fikk varaordføreren i Ernst-Modest Herdieckerhoff. Fortsatt er også LIV og SV en del av det politiske samarbeidet i kommunen.

Ullensaker


Et hovedmoment her var hva det ville si for stemmegivningen at den populære ordføreren Harald Espelund ikke lenger var Frps toppkandidat. Med fasit i hånd kan vi si at Frp gikk markant tilbake uten ham. Alle de andre partiene i kommunen gikk fram - dog uten en entydig valgvinner. Samtidig var tilbakegangen et hakk mindre enn jeg ventet og 30 prosent er fortsatt et høyt nivå for Frp, selv om Ap overtok som største parti. Dette kan tolkes som et uttrykk for at Frp-styrken har vært tuftet på mer enn person, det handler også om tillit til politikken og gunstige velgerstrukturer.

Frp mistet tre mandater og dermed røyk også det helblå flertallet av Frp+H. Det betydde at KrFs ene mandat ble avgjørende for videre Frp-styre. De tre partiene hadde på forhånd sagt at de ville fortsette sitt samarbeid om de fikk flertall. Ettervalgforhandlingene dro imidlertid ut pga. uenighet om posisjoner, Høyre krevde mer enn Frp kunne godta. Enden på visa ble imidlertid at Tom Staahle (Frp) som ventet ble ny ordfører, med Willy Kvilten (H) som varaordfører. Både lokallisten "Alternativ Ullensakerliste", med tidligere Frp-topp Petter Stensby i front, og Venstre, stemte til slutt for Staahle. Men Stensby støttet ikke Kvilten som varordfører.    


Nittedal

Små forskyvinger i Nittedal. Høyre og Frp fulgte landstendensen, Hs tilbakegang gjorde at de mistet ett mandat. Et mandat som MDG plukket opp. Forøvrig beholdt de andre partiene sine mandater. MDGs mandat kom ikke på vippen.

Dermed ble det en smal sak for Hilde Thorkildsen (Ap) å forlenge sin ordførergjerning, fortsatt med støtte fra SV, Sp, V og KrF.Eidsvoll

De to blå gikk tilbake også her. Ap måtte også tåle en tilbakegang, noen av deres velgere har nok gått til Sp som opplevde en sterk opptur i Grunnlovsbygda og ble jevnstore med Frp.

Pensjonistpartiets framgang var nok til å sikre dem ett mandat, et antall som også MDG, KrF og Venstre har.

Einar Madsen ble valgt til ordfører i 2011, på basis av støtte fra SV og Sp. Koalisjonen sprakk året etter, men etter høstens valg prøver de samme tre partiene seg igjen. Selv om Ap mistet to mandater, så gjorde Sps framgang at de kunne plukke begge disse, slik at de tre rødgrønne beholdt et knapt flertall. Disse tre partiene lyktes også å komme til enighet etter valget, og alle trodde Einar Madsen skulle fortsette som ordfører. Slik gikk det ikke. Han valgte, av helsemessige årsaker, å trekke seg som ordfører og overlate kjedet til John-Erik Vika (Sp), men mener han er sterk nok til å bekle varaordførervervet de nærmeste fire årene.

(Her kan du se den siste valgkampdebatten mellom frontkandiatene i Eidsvoll. Debatten vil følges opp den 28. november)

Rælingen    

Total Ap-dominans i Rælingen. Partiet klarte det kunststykket å endog styrke sitt rene flertall og oppnå nesten 60 prosent.

Aps enormt sterke stilling kommer trolig som et produkt av tre forhold:
- Øyvind Sand er en meget populær ordfører
- Mange velgere er ansatte i offentlig sektor
- Folk liker politikken som føres

I ettervalgforhandlingene viste Rælingen Ap stor raushet ved at de ga bort to plasser til hhv. Sp og Frp som de selv egentlig skulle hatt.

Fet
14-13 i rødgrønn (Ap+SV+Sp) favør i 2011 og John Harry Skoglund (Ap) som ordfører. Nøyaktig samme resultat nå, og Skoglund-perioden videreføres. Altså status quo i Fet.

Noen små endringer er det likevel verdt å legge merke til: KrF er tilbake her, etter at de ikke klarte stille liste sist. Og Venstre ble nesten halvert.Aurskog-Høland

Sterkt av Ap å oppnå 41 prosent. Imponerende grasrotkampanje kan ha bidratt til et godt resultat. Også Frp kom godt ut av valget i kommunen og kunne notere en av få framganger ved årets valg. Mens Høyre, Sp og KrF skuffet seg selv ved klar tilbakegang. Dette er også Venstres svakeste kommune i Akershus, og man var ikke en gang i nærheten av å bli representert.

Det har vært et Ap+SV+Frp-samarbeid i bygda i inneværende periode, med Jan Mærli som ordfører. Sp gikk før valget ut og sa at de nå støtter Ap og deres nye frontkandidat Roger Evjen. Disse to fikk flertall sammen, men valgte også å inkludere MDG, KrF og SV i samarbeidskonstellasjonen. Evjen ble ordfører og Geir Olsen (Sp) varaordfører.

Sørum
Det mest iøyenfallende ved resultatet i Sørum er Aps tilbakegang. 5,5 prosentpoeng ned ved et valg der partiets nasjonale trend er opp, vitner om at en del tidligere Ap-folk har gitt uttrykk for en smule misnøye med styret i Sørum. Evt. at det var en viss Are Tomasgaard-effekt sist som forsvant nå som han ikke lenger er ordfører.

Aps klare og Høyres mer beskjedne tilbakegang, ga rom for at alle de andre (minus SV) kunne gå fram. KrF er blant de partiene som har grunn til å være mest fornøyd med Sørum-valget, framgangen til 5 % ga dem ett ekstra mandat.

Mandatfordelingen ga grobunn for uhyre spennende ettervalgforhandlinger, der en rekke mulige konstellasjoner kunne være aktuelle. Det dro ut og en stund var det en reell sjanse for at man skulle gå til konstituering av kommunestyret uten at noen ting var klart. Men til slutt ble Sps posisjon og veivalg avgjørende. Deres frontkandidat, Jane Bråthen, som var SV-medlem i forrige periode, valgte å bryte forhandlingene med venstresiden og heller inngå et samarbeid med H+Frp+KrF+V. Sps sideskift åpnet dermed for et maktskifte i kommunene, noe som betyr at Høyre får sin eneste ordfører på Romerike i Marianne Grimstad Hansen og Frps får sin eneste varaordfører med Anette Elseth.

Nes 
Nes Ap kvittet seg med sin frontkandidat og ordfører Oddmar Blekkerud i nominasjonsprosessen i fjor. Valgresultatet kan tolkes som at dette var et vellykket trekk. Aps framgang til over 42 prosent var imponerende. Både Høyre og Frp gikk markant tilbake.

Det rødgrønne samarbeidet, som dannet grunnlaget for at Blekkerud har styrt i foregående periode, sprakk tidlig i perioden. Men Sp har, gjennom sin nye frontfigur Vivian Wahl, funnet tilbake til Ap igjen, og de to hadde små problemer med å komme til enighet om at Grete Sjøli (Ap) blir kommunens første kvinnelige ordfører, med Wahl som varaordfører. Også SV er en del av det politiske samarbeidet i Nes.


Nannestad 

I likhet med i Nes, ble Nannestad Aps ordfører Anne-Ragni Amundsen, vraket av sine egne i nominasjonen. Men i motsetning til der, så gikk Nannestad Ap markant tilbake. En vesentlig del av fallet henger nok sammen med at en del Ap-velgere gikk til den nye Bygdelisten som mobiliserte på ønsket om mer innbyggerinvlovering og motstand mot kommunesammenslåing.

Bygdelisten fikk imidlertid ingen uttelling mht. maktposisjonene. Sp, KrF og V viderefører sin støtte til Ap og dermed kunne Hans Thue bekle ordførervervet, med Karl Henrik Laache (V) som varaordfører. Også SV støtter denne konstellasjonen som har akkurat de 16 mandatene den trenger for flertall.

Gjerdrum 
Markant framgang for Sp. Og tilsvarende tilbakegang for Venstre. Det var det mest interessante utviklingstrekket i denne lille kommunen.

Anders Østensen (Ap) har styrt, på basis av støtte fra Frp, KrF, Sp og SV. Sps og MDGs framgang ga en åpning for å fjerne Frp fra samarbeidet. En åpning Ap og Østensen benyttet seg av i ettervalgforhandlingene.

Selv om SV ikke maktet stille liste, så fikk Ap+Sp+MDG+KrF 14 mandater og dermed relativt greit flertall. Østensen ble dermed den første Gjerdrum-ordfører siden 1983 som maktet vinne gjenvalg. Leif Haugland (Sp) ble varaordfører.

 
Hurdal

Fortsatt enorm ordførereffekt pro Runar Bålsrud og Venstre. Men effekten ble noe avmattet ved årets valg, antagelig har den nye bygdelisten "Glad i Hurdal" bidratt til å senke Venstre noe. Dannelsen av og valgsuksessen til denne, er et signal om at en del velgere kan ha gått litt lei av den sterke konsensuskulturen som preger Hurdal-politikken. Også Frp måtte bøte tungt for bygdelistas opptur, partiet ble halvert.Siden Venstre fortsatt er bygdas største parti, ble det naturlig at Runar Bålsrud (V) fortsetter med ordførerkjedet, mens Gunne Morgan Knai (Ap) får varaordførervervet. KrF, MDG og Sp inngår også som en del av dette samarbeidet.


Romerike oppsummert: Ap beholder ordførermakten i ni av 13 kommuner, men makten gikk tapt til Sp i Eidsvoll og til Høyre i Sørum. Ap får fortsatt godt betalt for sin gode evne til å etablere allianser inn mot sentrum. Venstre beholdt Hurdal og Frp beholdt Ullensaker, tross at begge ble svekket. MDGs framvekst er mindre her enn i Follo og Vest. Men merk at de kom i samtlige kommunestyrer også på Romerike.


Holdes denne fasiten over disse i alt 23 valgene og forhandlingsutfallene i Akershus, opp mot min siste forhåndsvurdering før valget, så traff jeg blink med 19 ordførere. Det ble bom i åpne Enebakk, Ski, Sørum, samt de spesielle omstendighetene i Eidsvoll. Jeg sier meg bra fornøyd med det, samtidig som det gir motivasjon til å bikke 20 ved neste korsvei.. :-)