onsdag 4. mai 2022

Ap mister grepet om innvandrerne

R, SV, Sp og V i klar framgang.


Arbeiderpartiet har tradisjonelt hatt et meget godt grep om innvandrere generelt, og velgere med bakgrunn fra Afrika og Asia spesielt. Ved 2017-valget stemte nesten 60 prosent av disse på Ap. Altså godt over dobbelt så høy Ap-andel her som i befolkningen for øvrig.

Dette er mitt analysebrev nr 17 i 2022. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Eller be om medlemskap i min Face-gruppe "Politisk analyse". Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere.

Ap-halvering
Valgundersøkelsen 2021 dokumenterer at Aps «jerngrep» om innvandrerne er i ferd med å svikte. Særlig blant norskfødte velgere med foreldre fra Asia og Afrika er nedgangen massiv. Ap-oppslutningen er her nesten halvert, partiet fikk «bare» 32 prosent blant disse i fjor høst. 
Tegning: Egil Nyhus
Også blant innvandrere fra Øst-Europa, er Aps oppslutning markert dalende.  I sum scorer Ap fortsatt bedre blant innvandrere enn befolkningen for øvrig, men den ekstra forsen som man gjennom mange år har hatt, er klart svekket. Partiet kan altså ikke lenger ta innvandrerstemmer for gitt.  Aps tilbakegang i disse velgergruppene kommer flere partier til gode. Både R, SP og SV gikk sterkere fram her enn i resten av befolkningen, hvis vi skal tro undersøkelsen. Venstre fram

Et underkommunisert poeng da disse tallene ble lagt fram for noen uker siden, er at også V har en pen framgang her – faktisk en dobling fra fire til åtte prosent blant norskfødte velgere med foreldre fra Asia og Afrika. Sett i lys av at V, i motsetning til de tre andre partiene, sto på stedet hvil blant velgerne generelt, er dette et ekstra interessant trekk.

Øst-europeisk KrF-lyspunkt
Når det gjelder vestlige innvandrere (Vest-Europa, USA, Australia, Canada og New Zealand), så er det markante og konsistente forskjeller å spore: H og Frp gjør det vesentlig bedre her enn i de øvrige innvandrer-gruppene. Og MDG går mye mer fram her enn i befolkningen ellers.  

Blant øst-europeerne finnes det interessante lyspunkt for hardt prøvede KrF. Framgang fra fire til sju prosent hos de norskfødte velgerne med øst-europeiske foreldre er oppsiktsvekkende.  Også Sp går solid fram i denne gruppen, mens Ap og Frp går klart tilbake. 

«Andre» partier gjør det omtrent like bra blant innvandrere som i resten av befolkningen. Dessverre er det ikke mulig å si noe særlig om det enkelte parti innenfor denne gruppen pga. få respondenter pr parti, men data fra valget i 2019 tyder på at FNB dro mange innvandrervelgere fra Ap -  f. eks. i Groruddalen.

Barna frigjør seg
Innvandrernes Ap-pregede stemmegivning opp igjennom årene har blitt forklart med stor grad av gruppetenkning. Parti-stemmegivningen blant mange innvandrere har gått i arv, faktisk ikke helt ulikt bildet vi så i velgermassen på 50- og 60-tallet. Høy grad av felles identitet er et annet forklaringsmoment som har blitt tillagt vekt i valgforskningen.          

Det mer fragmenterte stemmemønsteret blant innvandrerne som avtegnet seg ved høstens stortingsvalg, gjør at flere partier framover kan ha et mer berettiget håp om større velgerpotensial i denne gruppen.

Barn av innvandrerforeldre vil trolig i økende grad stemme mer uavhengig i årene som kommer. Dette er mitt analysebrev nr 17 i 2022. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Eller be om medlemskap i min Face-gruppe "Politisk analyse". Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid uten å abonnere.