onsdag 7. oktober 2009

Intetsigende Soria Moria 2

Soria Moria 2 ble lagt fram i dag av Stoltenberg 3 (eller nei, jeg vil snarere hevde at det er Stoltenber 2 - fordi det er den samme regjeringen). For de av oss som har sett noen filmer opp i igjennom, så pleier nr. 2 stort sett alltid å være dårligere enn nr. 1. Denne regjeringsplattformen er intet unntak. Her har man tydeligvis voktet seg vel for å komme med for mange løfter man ikke kan holde og i stedet kommet fram til en plattform som er totalt intetsigende og så godt som blottet for konkrete tiltak. Takke meg faktisk til et og annet løftebrudd, framfor det dvaske pjattet som vi får servert av Stoltenberg og co i dag.

Plattformen er spekket med, i dobbelt forstand, meningsløse formuleringer av typen:

- Regjeringen vil føre en politikk som er forankret i et levende folkestyre, en bærekraftig utvikling, et sosialt og samfunnskritisk engasjement, vår nasjonale kulturarv og de humanistiske verdier og ideer.
- Vi vil slå ring om den norske samfunnsmodellen.
- Norsk utenrikspolitikk skal ivareta norske interesser og verdier i en verden i rask forandring.
- Vi vil føre en finanspolitikk som bidrar til en stabil økonomisk utvikling både på kort og lang sikt.
- Staten er en stor eier i norsk næringsliv.
- Kortbanenettet og stamrutenettet er en viktig del av infrastrukturen i landet.
- Regjeringen anser en sterk og sunn kommuneøkonomi som en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet.
- Et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter legger grunnlaget for et velfungerende arbeidsliv.
- Sykdomsbildet i befolkningen endrer seg som følge av endret livsstil og høyere levealder
- De aller fleste barn som vokser opp i Norge har det bra.
- IKT er et viktig redskap i arbeidet med å fornye og effektivisere offentlig sektor.
- Miljøgifter havner også i avfallet

Jeg tror at jeg stopper der. Før alle mine lesere dør av kjedsomhet (men jeg kunne fortsatt nærmest i det uendelige med intetsigende Soria Moria 2- sitater av denne typen).

Ellers er det verdt å merke seg at SV går på solide nederlag både hva gjelder miljø og asyl. Det skal fortsette å diltes etter Frp på asyl, og Lofoten og Vesterålen blir ikke gitt varig vern. Regjeringen går generelt inn for en "vente og se"-holdning på miljø som jeg ikke kan fatte og begripe at det tidligere miljøpartiet SV kan finne seg i. Jeg finner ikke gode nok spor av økt fattigdomssatsing i dokumentet. Det ligger mao. an til at det skal bli fire nye, tapte år for alle fattigei Norge.

Det hevdes at "Vi vil forbedre, forsterke og fornye de offentlige velferdsordningene". I så måte er det snodig at regjeringen går inn for å fjerne/redusere kontantstøtten.

Stoltenberg har "lovet" å holde skattenivået helt stabilt. Men det loves samtidig at LOs medlemmer skal gis skattelette. Konsekvensen av dette regnestykket må da bli at vi andre må betale regningen i form av høyere skatt.

Jeg synes dette i sum var noe fryktelig intetsigende greier. Hva synes du?

5 kommentarer:

 1. Det kan virke som om Arbeiderpartiet har "knekt" FrP-koden, ganske enkelt ved å kopiere FrP-politikk. Det er trist at Ap ikke har mer ideologisk forankring enn som så. Deres politikk i forhold til innvandring kan ikke kalles annet enn populisme.

  Ellers er det jo for så vidt interessant å se at SV mister all troverdighet på å sitte i denne regjeringen. Men det er heldigvis et problem jeg ikke bekymrer meg nevneverdig over.

  Ellers har jeg også skrevet et innlegg på bloggen min om den nye innvandringspolitikken til regjeringen. Et ord: Trist.

  SvarSlett
 2. Ap har mange innvandringskeptiske velgere og partiet må derfor demme opp for lekkasjer til Frp. At den tidligere liberale innvandringsrøsten SV er med på denne Frp-diltingen, kan ikke være annet en maksimalt pinlig. Kristin Halvorsen slet da også voldsomt med å forsøke å (bort)forklare glidefulkten sin.

  SvarSlett
 3. Har vel kjensla av at du hadde vore kritisk same kva som regjeringspartia hadde komme med. Med mindre det hadde vore rein liberalisme, og det er det heldigvis ikkje.

  Alle slike plattformer inneheld - uavhenig av kva parti som legg dei fram - det du kallar meiningslause formuleringar. Det høyrer på ein måte med til sjangeren. I tillegg er slett ikkje alt dette meiningslaust. Til dømes ville ei Høgre- og/eller Frp-regjering ikkje ha slege ring om den norske samfunnsmodellen. Ei KrF-dominert regjering hadde bytt ut "humanistiske verdier" med "kristne verdier".

  Å påstå at SV har gått på solide nederlag er iallfall tull. Rett nok har partiet heldigvis akseptert ein del fornuftige innstrammingar på asylområdet, men når det gjeld miljøpolitikken har jo SV og Sp fått nærmast fullt gjennomslag. Havområda utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja blir verna mot petroleumsverksemd i den neste Stortingsperioden òg. Eg vil tru at mange i Ap og LO vil ha vanskeleg for å svelje dette nederlaget.

  Kontantstøtta er ei betaling for å ikkje bruke ei offentleg velferdstenesta (og i tilleg eit hinder for intergreringa av innvandrarar). Regjeringa vil (pga. Sp) ikkje fjerne kontantstøtta. Men ordninga, som blei innført i ei tid der det var stor mangel på barnehageplassar, blir justert noko no som det ikkje er det lenger. Ho blir nok dermed meir i tråd med slik Sp alltid har meint at ho skulle vere. Senterpartiet var jo aldri, sjøl for ti år sidan, tilhengjar av ei like vidrekkjande kontantstøtteordning som det KrF var.

  Stabilt skattenivå tyder ikkje at ikkje nokon skattar kan reduserast og andre aukast, så lenge det samla nivået er det same. Det tyder heller ikkje at alle som ikkje får frådrag for fagforeiningskontigent får skatteauke, så det er slett ikkje sikkert at du personleg må betale høgare skatt av den grunn. I tillegg er det jo tull at berre LO-medlemmer får skattelette. Det er sjølsagt den same ordinga som gjeld for alle fagforbund, uavhengig av om dei er i LO, YS, frittståande osv. Du kan vel som frilansjournalist òg få skattelette til kontigenten i Norsk Journalistlag til dømes.

  SvarSlett
 4. SV går på det ene dundrende nederlaget etter det andre. Soria Moria 2 er intet unntak. Partiet får gjennomslag for fint lite, ei heller på miljø, skole, fattigdom og utenrikspolitikk som tidligere var SVs hjertesaker. Det er patetisk å sitte og høre Kristin Halvorsen bortforklare det faktum at hun nå går inn for en inhuman asylpolitikk. Og man tar seg i å undre på hva hun ville sagt hvis hun var i opposisjon (antagelse: slakt..).

  Det er sterkt beklagelig at noe av det første disse såkalte velferdspartiene gjør, er å redusere en viktig velferdsordning for familiene - kontantstøtten. Det er smålig at denne vesle summen skal fratas de hjemmearbeidende, mens de utearbeidende skal favoriseres i enda sterkere grad. Man kommer til makten gjennom et valgsystem som gir mest til dem som har mest fra før, og man fører en familiepolitikk som gir mest til dem som har mest fra før. Forskjellen på rødgrønn liv og lære er således himmelropende stor.

  Fagorganiserte skal gis skatteletter, mens vi andre må punge ut - siden skattenivået skal ligge fast.

  SvarSlett
 5. Eg har lenge irritert meg over alle som skriv om at berre LO-medlemmer får skattelette. For er mange fagforeiningar utanfor LO - medlemmene der får sjølvsagt skattelette dei òg. Korleis dette skal finansierast får tida vise. Men det treng slett ikkje vere gjennom auka skatt for folk flest. Òg med tanke på at arbeidskjøparane ikkje betaler skatt av kontigent til NHO o.l., er det ikkje urimeleg at det same skal gjelde for arbeidsfolk.

  SV er eit parti med litt over 6% oppslutnad. Det er begrensa kor mykje dei kan få gjennomslag for i regjeringstingingane. Dette gjeld ikkje berre for SV, men òg for andre mindre parti. Dersom fleire hadde røysta på SV, hadde partiet kunne ha fått gjennom meir. Men eg kan ikkje sjå at det har blitt oppfordra til å røyste SV på denne bloggen. Om SV hadde trekt seg ifrå regjeringa i protest, ville det ikkje resultatet ha blitt meir SV-politikk. Tvert imot ville det ha blitt mindre SV-politikk på dei områda der partiet trass alt har vunne noko fram, og det inkluderer faktisk delar av miljø- og utanrikspolitikken òg.

  SvarSlett