tirsdag 19. mai 2015

MDG, og antagelig Ap, ligger an til å vinne valget. Men er Høyres nivå 24 eller 30?

Miljøpartiet De Grønne ser ut til å bli den største valgvinneren ved høstens valg. Også Ap ligger fortsatt an til å gjøre det bra. Men det hefter stor usikkerhet rundt både Aps og Høyres nivå.

Essensen i høstens lokalvalg er de 428 kommunevalgene og 18 fylkestingsvalgene. Jeg skal komme grundig tilbake til dem her på bloggen min framover, men i dag skal oppmerksomheten rettes mot det nasjonale perspektivet.

Foreløpig er det fire byråer som utfører nasjonale kommunemålinger for sine fire respektive oppdragsgivere: Infact for VG, TNS Gallup for TV2, Norstat for NRK og Respons for Aftenposten.
Gallup og Norstat har utført slike målinger noenlunde jevnlig, Infact og Respons mer sporadisk. Jeg regner med at disse nasjonale lokalmålingene kommer tettere etterhvert som vi nærmer oss valgdagen. Normalt kommer de særlig tett i uka før St.Hans og de fire siste ukene før valget.

Nedenfor har jeg grafisk sammenstilt gjennomsnittet av de nasjonale kommunemålingene for våre to desidert største partier for tiden: Ap og Høyre. Som vi ser, viser Ap en fallende tendens. Høyre ser ut til å nærme seg Aps nivå.  Men når jeg sammenligner disse tallene for det nasjonale nivået, med de mange lokale målingene som finnes - og regner om dem til antatt nasjonalt nivå, så får jeg dette ikke helt til å henge sammen. For lokalmålingene indikerer at Ap ligger klart høyere enn de ovennevnte nasjonale tallene viser; rundt 37-38 prosent. Og Høyre ligger lavere; rundt 24-25 prosent.

Det er to mulige forklaringer på dette store gapet, slik jeg ser det:

1. De lokale målingene henger etter i tid.
2. Høyre kan være målt litt høyt og Ap litt lavt på de siste målingene, men begge innenfor feilmarginene.

Hvis disse forklaringene har noe for seg, så virker en tilnærming mellom de lokale og de nasjonale målingene framover mest sannsynlig. Kanskje ligger "sannheten" for øyeblikket derfor et sted i mellom. Mer om det straks. Men først; la oss gå over til småpartiene. Disse partienes snittutvikling på de nasjonale kommunemålingene har vært som følger:

 
Både Frp, Sp, SV og MDG viser en svakt positiv tendens i år, mens KrF og Venstre beveger seg sidelengs. Gjør jeg samme regneøvelse her og sammenholder disse nasjonale tallene opp mot de omregnede lokale tallene, så viser tallmaterialet langt mer harmoni mellom nivåene enn for de to store partiene.

Hvordan ser opinionsbildet ut sammenlignet med valgresultatet i 2011? Siden usikkerheten rundt særlig Høyre og Ap nivå pt er så stor, har jeg i sammenligningen valgt å legge både snittet av dagens nasjonale mai-tall og de omregnede lokale tallene til grunn. Rett og slett fordi jeg tror dette gir det beste bilde nå. Da kommer jeg ut med følgende nivåer:Stemmer dette noenlunde, så er det kun MDG og Ap som nå går inn i sommeren og fram mot sluttspurten til valget, med realistisk tro på å gjøre det markert bedre enn ved forrige lokalvalg. For resten av de etablerte partiene så vil månedene, ukene og dagene framover, sånn rent velgermessig sett, trolig handle mest om hvordan de kan komme opp på omtrent samme nivå som sist.

Erfaringsmessig vil andelen velgere som svarer "Andre partier" også øke noe mot valget, enten det dreier seg om lokale lister, Pensjonistpartiet, De Kristine, Piratpartiet eller andre minipartier. Særlig de to siste blir det interessant å følge. Kan Piratpartiet følge opp det gode skolevalget i 2013? Og kan De Kristne gjøre ytterligere innhugg i KrFs velgermasse i Bibelbeltet på Sør- og Vestlandet? Det er to spennende spørsmål i så måte.

Summa summarum: Kraften i MDGs frammarsj blir, etter mitt skjønn, det aller mest interessante ved årets valg. Det er sjelden at et nytt parti klarer å etablere seg i vårt politiske landskap og endog bli en maktfaktor, vi må tilbake til Frps gjennombrudd i 1973 og oppturen mot slutten av 80-tallet, for å finne en god parallell. For øvrig ligger det ikke an de helt store bevegelsene, selv om graden av Aps antatte vekst er et interessant trekk.

Det rikspolitiske hovedtrekker er at regjeringspartiene Høyre og Frp, og de to "støttepartiene" KrF og Venstre, ligger an til å tape noe oppslutning, mens opposisjonspartiene totalt sett synes å få framgang. Men det forventede borgerlige tapet trenger ikke bli så stort som det kunne se ut for et par måneder siden. Og kan de nærme seg status quo, så vil det være en seier for det blå regjeringsprosjektet.

Mobiliseringsevnen i valgkampen vil avgjøre.

                 


   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar