fredag 24. september 2021

Derfor vant de rødgrønne

Ønsket om et maktskifte og en saksagenda preget av miljø, sosial utjevning og til dels distrikt ble altfor tøft å stå i mot for de borgerlige.   


Det verserer mange forklaringer på hvorfor Stortingsvalget 2021 gikk som det gikk. Noe av det er brukbare hypoteser, annet er mer eller mindre kvalifisert synsing og noe er ren gjetning. Skal man få gode svar, så må man spørre velgerne hvorfor de stemte som de gjorde. Jeg ba derfor målebyrået Sentio stille velgerne spørsmålet «Hva ble avgjørende for ditt partivalg?». Undersøkelsen ble gjennomført pr. telefon i perioden 14. – 21. september. 1 000 personer deltok, og av disse var det 800 som oppga at de hadde stemt ved valget. 794 valgte å svare på mitt åpne spørsmål.    

Ønsket om maktskifte og helhet preget stemmegivning på Ap
Snaut 200 oppga at de hadde stemt Ap.  Rundt 30 mener helhetlige hensyn var det avgjærende for å stemme på partiet. 25 oppgir ønsket om et maktskifte.  Ca 20 «husker ikke» eller har ingen klar oppfatning av hvorfor de stemte Ap. Rundt ti respondenter la ideologiske betraktninger til grunn. Ap-stemmegivning nærmest av «gammel vane» oppgis også av rundt ti stk. Av saker peker sosial utjevning seg ut som den klart viktigste. Ut over det oppgis det generelt lite enkeltsaker som hovedgrunn, men helse, økonomi og miljø nevnes flest ganger av de øvrige. Noen få er også innom Støre. Et par velgere peker på forholdet til Sp, de ønsket ikke at Sp skulle bli for stort. Noen oppgir utfallet av valgomater som årsak.


Dette er mitt analysebrev nr 42 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere.

Helhetlige grunner til å stemme Høyre
147 respondenter i utvalget hadde Høyre som sin preferanse. Også her er det helhetlige hensyn som kommer ut hyppigst som hovedårsak for partivalget. Over 30 er innom dette. Opp mot 20 vil ikke svare eller husker ikke hvorfor de stemte Høyre. Et titalls H-respondenter sier at de har vært godt fornøyd med den politiske styringen av landet. Noen flere H-velgere enn Ap-velgere er opptatt av lederkandidaten og at de har sans for Erna Solberg, men det er likevel ikke snakk om mer enn ca ti. Av saker peker økonomi og skatt seg klart ut som hovedgrunn - rundt 20 er innom dette temaet. Skole og klima nevnes av øvrige saker.
    

Velgerne stemmer Sp pga. distriktspolitikken
113 respondenter har Sp som sitt foretrukne parti. Ikke overraskende peker distriktspolitikken seg ut som den klart viktigste årsaken til å stemme på partiet. Rundt 40 peker enten eksplisitt på det eller oppgir beslektede grunner som landbruk, ikke sentralisering osv. Av de øvrige enkeltsakene nevnes skepsis til EØS og EU, helse, energi og klima. Noen har også lagt ønsket om et skifte til grunn for sin Sp-stemmegivning, men antallet synes her mer begrenset. Helhet er også et moment for noen Sp-velgere, men langt færre enn for H og Ap.
   
Frp vant fram med sitt olje-budskap
68 respondenter har en Frp-preferanse. Her er det stort spenn i årsakene til stemmegivningen. Olje og innvandring kommer ut som de to viktigste enkeltsakene, faktisk med olje litt foran. Av de øvrige sakene nevnes samferdsel/vei/bil hyppigst. Noen stemmer også Frp for at partiet kan «utgjøre en motvekt til sosialistene». Andre er også her innom helheten. Få er inne på personer, selv om både Listhaug og Hagen blir nevnt.    

Miljø og utjevning viktig for SV-velgerne
Av de 73 som stemte SV i utvalget, er det miljø/klima som oppgis oftest som hovedårsak. Samtidig legger jeg merke til at mange av SV-respondentene legger til en annen sak ut over miljø; som sosiale forskjeller, skole, helse osv. Utjevning kommer klart ut som nest viktigste enkeltsak for SV-velgerne. I likhet med Sp, så har også ønsket om maktskifte vært en driver for noen som har stemt SV, men av begrenset omfang.   


Dette er mitt analysebrev nr 42 i 2021. Unik velgerdata fra de øvrige partiene får du ved å abonnere. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere.


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar