fredag 12. november 2021

Utjevningslegenden

Hvordan og hvorfor  de 19 utjevningsmandatene ble fordelt som de ble ved Stortingsvalgt 2021.Det ble i alt avlagt 3 003 290 stemmer ved høstens stortingsvalg. 19 103 av disse var blanke og 3 764 ble forkastet. Stemmefordelingen på landsbasis var slik:  


  


Kilde: Valgdirektoratet

Dette er mitt analysebrev nr 48 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere.

Norge er delt inn i 19 valgkretser etter den gamle fylkesinndelingen. De 150 distriktsmandatene er fordelt på de 19 kretsene etter et system der hver innbygger teller 1 poeng og hver kvadratkilometer teller 1,8 poeng. Ved årets valg medførte kombinasjonen av kretsinndeling, folketall og areal til at disse 150 ble fordelt slik: Oslo 19, Akershus 18, Hordaland 15, Rogaland 13, Sør-Trøndelag 9, Nordland 8, Østfold 8, Buskerud 7, Møre og Romsdal 7, Vestfold 6, Hedmark 6, Telemark 5, Vest-Agder 5, Troms 5, Oppland 5, Nord-Trøndelag 4, Finnmark 4, Aust-Agder 3 og Sogn og Fjordane 3.

Jevne Nordland
Distriktsmandatene fordeles på partiene etter stemmetallet i hver enkelt valgkrets etter en modifisert oddetallsmetode (St. Lague) der første delingstall er 1,4. Deretter 3, 5, 7, osv.  Nedenfor har jeg vist utregningen for Nordland valgkrets. Som vi ser (markert i blått), så plukket Ap tre distriktsmandater (nr 1, 4 og 7) i kretsen. Sp tok to (mandat nr 2 og 6), H ett (mandat nr 3), Frp ett (mandat nr 5) og SV ett (mandat nr 8). Det var svært jevnt mellom SV og H om det åttende og siste mandatet. Valgkvelden så det først ut til at H skulle klare det, men fintellingen viste at SV gikk marginalt forbi.
 


Delingstall 1,4 vs 1,5

Hvis SV hadde fått 39 stemmer mindre i Nordland, så ville dette mandatet gått til H. Hadde første delingstall vært 1,5, i stedet for 1,4, så ville også Hs annenkandidat kommet inn med grei margin. Her kan Marianne Kvensjø muligens sende noen ergerlige tanker til tre av sine partikolleger på Stortinget i 1952 (Nielsen, Fredriksfryd og Granum) som endret syn fra 1,5 til 1,4 i siste øyeblikk og bidro til å sikre det nødvendige to tredels flertall for 1,4 (101 var for og 47 mot) da valgsystemet vårt ble endret. For ikke å snakke om H-representanten Hope som rett og slett stemte feil, og bidro til å sikre 1,4-flertallet.

Det hører også med til valghistorien at det stod et dramatisk slag i Aps stortingsgruppe der man var delt i to jevnstore leire; 41 gikk inn for 1,4 og 38 for 1,5 på det interne gruppemøtet, ergo ble det knapt flertall for 1,4 i gruppen totalt. Under stortingsavstemningen fulgte de som tapte slaget internt, lojalt opp flertallsvedtaket, slik at Ap i salen samlet stemte for 1,4. Uten «partipisken» ville altså heller ikke utfallet blitt 1,4. [1]               


Fire medlemmer av det nye Valglovutvalget vil senke delingstallet til 1,2, men det store flertallet vil beholde dagens ordning. Så gjenstår det å så hva Stortinget til slutt faller ned på. Jo høyere første delingstall, jo mer tilgodeses de største partiene.

Dette er mitt analysebrev nr 48 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere.


Distriktsmandatfordelingen
Når hele fordelingen i de øvrige 18 valgkretser var foretatt, så ble fordelingen av de 150 distriktsmandatene seende slik ut:  

 
  

Det var ikke bare i Nordland det var tett om sistemandatet. Også i begge Agder-kretsene var det jevnt. Begge steder hadde Sp stang-inn. I Aust manglet Frp kun 179 stemmer på å hente Sps sistemandat. Og i Vest stod det om 425 stemmer fra Sp ned til H. Derimot gikk det Hs vei i Sogn og Fjordane der de vant sistemandatet med kun 300 stemmers margin ned til Sp.

Dette var fordelingen av de 150 distriktsmandatene. Da gjenstod fordelingen av de 19 utjevningsmandatene. Bud nr. 1 for å være med i kampen om disse er å klare den nasjonale sperregrensen på fire prosent. Det klarte sju partier ved årets valg: Ap, H, Sp, Frp, SV, V og R. Kun disse fikk altså være med i utjevningskampen. MDG og KrF ramlet rett utenfor.

Landsmandater
Neste skritt er å finne ut hvor mange utjevningsmandater hvert enkelt parti skal ha. Dette gjøres ved å sammenligne fordelingen av de 150 distriktsmandatene (som vist ovenfor) med hvordan fordelingen hadde vært hvis hele landet var en valgkrets. Her trekkes de sju mandatene som ble tildelt partier som ikke kom over sperren (MDG, KrF og PF) ut, slik at man blir stående igjen med 162 «landsmandater».     

I tabellen nedenfor er denne sammenligningen foretatt. Antallet utjevningsmandater for hvert parti finner man ved å trekke antall tildelte distriktsmandat fra antall landsmandat.

Parti

Landsmandat

Distriktsmandat

Utjevningsmandat

Ap

48

48

0

H

37

35

2

Sp

25

28

-3

Frp

21

17

4

SV

14

8

5

R

9

4

5

V

8

3

5Sp i minus
Sp kom meget godt ut av distriktsmandatfordelingen, og ble tildelt tre mandater mer enn de «skulle hatt». Partiet ble derfor «skyldig» tre utjevningsmandater. Men utjevningsordningen kan selvsagt ikke frata noen partier ett eneste distriktsmandat, derfor er reglene slik at det må foretas en ny beregning uten partiet som fikk et negativt antall utjevningsmandater. Ergo tok man bort Sps mandater og gjorde en ny beregning for de resterende seks partiene over sperren og deres mandater. Den ble seende slik ut:


Parti

Landsmandat

Distriktsmandat

Utjevningsmandat

Ap

47

48

-1

H

36

35

1

Frp

21

17

3

SV

14

8

6

R

8

4

4

V

8

3

5Alle gode ting er tre
Etter den andre beregningen, kom Ap ut med en i minus. Derfor måtte det gjøres en tredje beregning, der også Aps mandater ble tatt bort, og de resterende fem partiene sto igjen.
Den ble slik:   
  

Parti

Landsmandat

Distriktsmandat

Utjevningsmandat

H

36

35

1

Frp

21

17

4

SV

13

8

5

R

8

4

4

V

8

3

5

 

Utjevningsfordelingen ved årets valg ble dermed SV 5, V 5, R 4, Frp 4 og H 1. Frp ble tildelt det siste utjevningsmandatet. Hadde SV oppnådd 103 stemmer mer på landsbasis, så hadde de kapret ett utjevningsmandat til på bekostning av Frps fjerde mandat.  

Da det ble klart hvor mange utjevningsmandater hvert parti skulle ha, gjaldt det å finne fordelingen av disse mandatene på de 19 valgkretsene. Alle kretser skal kun ha ett utjevningsmandat hver. For å finne i hvilke valgkretser de ulike partiene skal ha sine utjevningsmandater, gjøres det en beregning der stemmetallet på partiet i den enkelte valgkrets deles på det gjennomsnittlige antall stemmer som står bak distriktsmandatene i samme krets. Da kommer man ut med en rekke "restkvotienter" (ubrukte stemmer). Disse kvotientene legges til grunn for å finne den faktiske utjevningsfordelingen.

Dette er mitt analysebrev nr 48 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere.

Rotevatn vant utjevningsmandat nr 1
I Hordaland ble det avlagt 303 472 stemmer ved årets valg. Kretsen har 15 distriktsmandat til fordeling. Ergo 303 472: 15 = 20 231 stemmer i snitt bak pr. mandat. Venstre oppnådde 13 163 stemmer i Hordaland. Partiet fikk dermed en restkvotient på
13 163: 20 231 = 0,65. Dette var den klart høyeste restkvotienten ved valget, og førstekandidat Sveinung Rotevatn ble derfor tildelt utjevningsmandat nr 1. Han fikk dermed sin utjevningsrevansj fra 2017 da han knepent måtte bite i det sure eplet for Tore Storehaug (KrF) i Sogn og Fjordane.

Den nest høyeste kvotienten hadde SV i Troms. Torgeir Fylkesnes ble dermed tildelt utjevning nr. 2. På den neste plassen fulgte Hege Nyholt (R) som dermed fikk Rødts aller første utjevningsmandat i historien. Som utjevningsmandat 4, 5 og 6 kom hhv. Tor Andre Johnsen (Frp) i Hedmark, Freddy Øvstegård (SV) i Østfold og Mimir Kristjansson (R) i Rogaland.    
         

Mimir senket Iselin
Tildelingen av de seks første utjevningsmandatene gikk dermed pent, pyntelig og forståelig for seg. Men så startet de noe kompliserende elementene. For V i Rogaland og Iselin Nybø oppnådde den sjuende høyeste kvotienten. Utjevningsmandatet i Rogaland var imidlertid allerede tatt av Kristjansson. Så dermed var det farvel til Nybø i denne omgang. Venstre måtte blitt større enn Rødt i Rogaland for at Nybø skulle danket ut Kristjansson. V fikk 9106 stemmer, mens R oppnådde 9620 stemmer.  


       


   

Utjevningssvalen Elvenes 
Åttende høyeste kvotient ble oppnådd av Hårek Elvenes (H) i Akershus. Han ble tildelt utjevningsmandat nr 7 og er partiets eneste utjevningssvale i inneværende periode. Hadde H og Kvensjø lyktes med å vinne den svært jevne distriktsmandatkampen mot SV og Fagerås i Nordland, så ville ikke H blitt tildelt noe utjevningsmandat. Kvensjøs «død» ble altså Elvenes sitt «brød». Niende og tiende høyest kvotient ble oppnådd av to SV-kvinner i hver sin vestlandskrets; Sara Bell (Hordaland) og Birgit Kjerstad (Møre og Romsdal). Men utfallet ble vidt forskjellig. For Bell havnet som nummer to bak Rotevatn i Hordaland, og andreplasser holder ikke i denne sammenheng. Derimot var Kjerstad først i utjevningskøen i Møre og Romsdal og kunne bekle en stortingsplass de kommende fire årene.

Rogaland Frp fikk kvotient nr 11, men May Ervik var kun nr 3 i utjevningsrekkefølgen i kretsen og dermed i realiteten et godt stykke unna plass. Kvotient nr. 12, 13 og 14 fikk derimot alle utjevningsmandat. Relativt ukjente Geir Jørgensen (R) i Nordland, litt mer kjente Bengt Strifeldt (Frp) i Finnmark og høyst kjente Carl I. Hagen (Frp) i Oppland. 

Agdestein, Andersen og Tetzschners sorti
Ingen av partiene som oppnådde kvotienter på plassene 15 til 21 ble tildelt utjevningsmandat. Elin Agdestein fikk høyeste kvotient i Nord-Trøndelag, men Høyre skulle altså kun ha ett utjevningsmandat og dette ene mandatet var allerede tildelt Elvenes. Dermed ble det stopp for hennes stortingsliv. Samme skjebne led H-veteranen Michael Tetszchner i Oslo. Også SV-veteranen Karin Andersen (SV) røk ut av Tinget i høst, etter å ha klart bragden å komme seg inn ved tre valg på rad på utjevningsmandat i Hedmark. Frp-Johnsen hadde høyere kvotient enn henne i kretsen denne gang, det ble hennes bane.

Valgkvelden lå Vs Solveig Schytz lenge inne på utjevning i Akershus. Men da SV vippet ut H i Nordland på siste distriktsmandat, så mistet hun utjevningsplassen fordi H da ble kompensert med utjevning i stedet. Dette tilfalt som nevnt Elvenes i Akershus. Dermed var Akershus-utjevningen brukt opp og Schytz ute.   

 Frp-Nilsen brøt KrF-hegemoniet

Fire av utjevningsmandatene ble tildelt på kvotientene mellom nr. 22 og 30. Frps Marius Nilsen brøt KrFs utjevningshegemoni i Aust-Agder og ble den første fra et annet parti som kom inn på utjevning i kretsen. Hans store spenningsmoment i dagene etter valget var om Frp faktisk fikk fire utjevningsmandater eller om de etter fintelling måtte nøye seg med tre. Det holdt med tynn margin for Nilsen. Siden han ble tildelt Frps utjevningsmandat nr 4, ville han vært den første som røk ut. Hadde dette skjedd, ville det satt i gang en kjedereaksjon som også ville berørt utjevningsmandatene i Telemark og Nord-Trøndelag.        

Kathy Lie (SV) fikk høyeste kvotient i Buskerud og sikret seg stortingsplass på det. Det samme gjorde partikollega Grete Wold i nabokretsen Vestfold. Også Vs Grunde Almeland fikk utjevningsplass i Oslo, selv om Tetszchner altså hadde høyere kvotient enn ham der.   


 

Dette er mitt analysebrev nr 48 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere.

De fire siste langt uti kvotient-rekka

Dermed var i alt 15 utjevningsmandater fordelt, og det var fire igjen til fordeling. H hadde fått sitt ene utjevningsmandat, Frp alle sine fire, SV alle sine fem, R fire av sine fem og V to av sine fem. Derfor var det kun V og R av partiene som nå kunne få utjevning. Disse fire måtte fordeles på valgkretsene Telemark, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Oppland og Vest-Agder. Alle de 14 andre kretsene hadde brukt opp sitt utjevningsmandat. Her er vi ved den mer kuriøse delen av utjevningsordningen. For nå måtte det virkelig letes langt ned i kvotientrekkefølgen for å fordele disse.

Helt nede på kvotient nr. 65 finner vi den første av disse siste fire som sikret seg utjevningsmandat; Tobias Drevland Lund (R). Dernest Ingvild Thorsvik (V) i Vest-Agder på kvotient nr. 79. Nest siste utjevningsmandat gikk til Alfred Bjørlo (V) i Sogn og Fjordane som med kvotient nr 92 og kvotient på beskjedne 0,103 karret seg inn.
Legenden Andre Skjelstad
Dermed var det kun ett utjevningsmandat og en valgkrets igjen. Hvem andre enn Andre Skjelstad (V) i Nord-Trøndelag dukket opp der! Med to prosent og skarve 1 557 stemmer holdt det jammen til stortingsplass igjen. For tredje valg på rad kom norsk politikks Fetter Anton inn på aller siste utjevningsmandat med den heller labre kvotienten 0,08.
Man kan ikke annet enn å la seg fascinere av at dette virkelig går an.
Andre Skjelstad er rett og slett en legende.

Utjevningslegende!Tegning: Egil Nyhus 


Dette er mitt analysebrev nr 49 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere.


          

 

Partienes utj.mand nr

SV

V

R

Frp

H

1

Troms

Hordaland

Sør-T

Hedmark

Elvenes

2

Østfold

Oslo

Rogaland

Finnmark

 

3

Møre og R

Vest-Agder

Nordland

Oppland

 

4

Buskerud

Sogn og Fj

Telemark

Aust-A

 

5

Vestfold

Nord-T

 

 

 

 

  

Valgkrets

2005

2009

2013

2017

2021

Østfold

KrF

KrF

KrF

SV

SV

Akershus

Sp

KrF

SV

H

H

Oslo

KrF

KrF

KrF

H

V

Hedmark

H

SV

SV

SV

Frp

Oppland

H

SV

V

V

Frp

Buskerud

Sp

Sp

Sp

SV

SV

Vestfold

SV

SV

KrF

V

SV

Telemark

H

KrF

KrF

KrF

R

Aust-Agder

KrF

KrF

KrF

KrF

Frp

Vest-Agder

V

SV

Ap

KrF

V

Rogaland

KrF

SV

V

SV

R

Hordaland

KrF

Frp

H

Sp

V

Sogn og Fj

V

H

V

KrF

V

Møre og R

SV

Frp

V

KrF

SV

S-Trøndelag

KrF

KrF

SV

V

R

N-Trøndelag

V

H

V

V

V

Nordland

KrF

Frp

Sp

SV

R

Troms

H

Sp

SV

SV

SV

Finnmark

V

H

SV

H

Frp

 [1] Opplysningene om H er hentet fra Lars Roar Langslets (1989) bok John Lyng. Opplysningene om Ap er fra Haakon Lies (1975) bok …slik jeg ser det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar