mandag 23. november 2009

Verdibasert ledelse er framtiden

I forrige utgave av Laurbærbladet (et Statoilblad jeg skriver for) satte vi fokuset på verdier. Ikke de økonomiske verdiene, men de andre. For det er faktisk noen slike som også ligger til grunn for Statoil. I den forbindelse intervjuet jeg en forfatter og rådgiver. Han hadde såpass mye bra å melde at jeg fikk lyst til å dele intervjuet med alle mine blogglesere.


- Verdibasert ledelse er framtiden


- Verdibasert lærende ledelse er hovednøkkelen for å skape en god bedrift. Det er kraftig undervurdert i dagens samfunn, hevder forfatter Hans-Olav Håkonsen.

Håkonsen har bred erfaring som montør, ingeniør, leder, terapeut, rådgiver og trener. Han er brennende opptatt av verdibasert lærende organisasjoner og livslang læring. Sammen med kollega Stein Tore Nybrodahl har han bl.a skrevet boken ”Verdibasert lærende ledelse”.
- Denne hovedinteressen har vokst fram i meg ved å studere de lederne som har skapt bedrifter og miljøer som har gjort det godt over lang tid. Disse bedriftene har klart å skape en kultur som lærer, avlærer og relærer på en verdibasert måte, hevder han.

Dette er verdibasert ledelse
Kan du kort forklare hva verdibasert ledelse går ut på?
- Det bygger på kunnskap om at de beste bedriftene i verden har ledere med helt spesielle indre egenskaper. Lederne har stor ydmykhet overfor menneskene de er satt til å lede. De har en vilje som er preget av målbevissthet og utholdenhet. De er rettskafne, oppmuntrende, rettferdige og har evnen til å skape enhet.
Kan du konkretisere disse egenskapene ytterligere?
- Verdibaserte lærende ledere er synlige og har tydelige krav og forventninger til seg selv og sine medarbeidere. De er dyktige til å sette rett person på rett plass, og de oppmuntrer ved å gripe sine medarbeidere i å gjøre noe riktig. De skaper et miljø rundt seg hvor det er godt å være fordi man blir involvert gjennom rådslagning i beslutninger. Dette gir en arbeidsplass som blir som et universitet for utvikling av organisasjon og mennesker.

- Medarbeidere må føle seg sett
Hvorfor mener du at denne type ledelse er framtiden?
- Mennesker lærer hovedsakelig gjennom modellering av adferd. Hvis ledere i en bedrift er dårlige rollemodeller gjennom grådig adferd med skyhøye lønninger og bonusordninger, så mister de medarbeiderens lojalitet, tillit og innsatsvilje. I dag er det tydelig for alle at konsekvensene av en slik grådig ledelseskultur blir børsras, konkurser og mistillit.
Hva kreves for å skape en god enhet på arbeidsplassen?
- En god enhet forutsetter rettferdighet. Rettferdighet forutsetter likeverd. Og likeverd forutsetter at medarbeiderne føler seg sett, hørt, forstått og akseptert. Enhet skapes best ved involvering, og beslutningene må tåle dagens lys i alle media, påpeker han.

Ledere som rollemodeller
Hvordan kan ledere være gode rollemodeller?
- Gode ledere krever minst det samme av seg selv som sine medarbeidere. Det skaper lojalitet, tillit og innsatsvilje. De lederne som er gode rollemodeller, skaper en enhet rundt seg som fører til at det blir et skapende og dynamisk miljø med rettferdig fordeling mellom eiere, ledere og medskapere. I slike bedrifter pløyes en del av overskuddet tilbake i bedriften til innovasjon og kontinuerlige forbedringer til beste for bedriftens konkurransekraft.
Er dette undervurdert i dag?
- Ja, verdibasert lærende ledelse er kraftig undervurdert fordi det er hovednøkkelen til en god bedrift på kort og lang sikt, med god økonomi. Ordet økonomi betyr egentlig å stelle sitt hus på en slik måte at en kan overleve på lang sikt. Mange av dagens økonomer, ledere og eiere har imidlertid glemt denne definisjonen av økonomi og tenker kun på kortsiktige resultater og egne økonomiske fordeler og utfører med sitt fokus mer lidelse enn ledelse.

Viktigheten av verdier
Hvorfor er verdier viktige?
- De fellesmenneskelige indre verdiene er det eneste som mennesker har felles over tid. Slike indre verdier som f. eks. ærlighet, rettskaffenhet, omsorg, rettferdighet, aksept, mot, likeverd, kjærlighet, håp og enhet handler om måten vi er på mot hverandre og måten vi behandler hverandre på gjennom samhandling.
StatoilHydro bygger på de fire verdiene Tett på, Omtenksom, Modig og Åpen. Hva synes du om disse verdiene - ved et første øyekast?
- Omtenksom, modig og åpen er gode fellesmenneskelige verdier som du kan finne i alle kulturer. Modig handler om å forvandle frykt til besluttsomhet og ha styrke til å gjennomføre beslutningen. Åpenhet dreier seg om å være ærlig, tydelig og oppriktig uten noen skjult agenda. Å være omtenksom handler om vennlighet, ledsaget av empati.

- Bytt ut Tett på!
Hva med Tett på?
- Tett på er ingen verdi, det er en norm som burde vært forankret i en verdi som f. eks. nærvær, oppmerksomhet eller fokus. Den bør derfor, etter mitt syn, byttes ut med en av de fellesmenneskelige verdiene.
Hva skal til for at ledere og arbeidstakere skal ha et aktivt forhold til disse verdiene?
- Verdier må forankres i konkrete normer og standarder for at de skal bli levende i alle avdelinger og team. Deretter må de resultatrapporteres på samme måte som mål og aktiviteter.
Hvordan da?
- Å bli en verdibasert lærende organisasjon, innebærer resultatrapportering både på gjøre-siden gjennom mål og aktiviteter, og på være-siden gjennom verdier, normer og standarder. Bedriftens mål må brytes ned på en slik måte at hver enkelt har minst tre mål:
1. Mål for det man skal produsere.
2. Mål for det teamet skal oppnå (fellesmål).
3. Kompetansehevingsmål (kunnskap, holdninger eller ferdigheter) som man skal tilegne seg.

- Fokuser på fellesmenneskelige verdier!
Hva kan være problemet i bedrifter som ikke tar sine verdier på alvor?
- Mange bedrifter er svært målbevisste, men menneskene som arbeider der er kun et middel til å nå eiernes og toppledernes mål. Da blir det en bruk og kast- mentalitet av bedriftens viktigste resurs: menneskene som arbeider i bedriften. Bedrifter og ledere som unnlater å fokusere på de fellesmenneskelige verdiene, utvikler lett en kynisk og kald bedriftskultur hvor sykefraværet og de interne ulykkene øker.
Hvordan kan den type kynisme unngås?
- De fellesmenneskelige verdiene er viktige for å skape en bedriftskultur der menneskene som arbeider der er et mål i seg selv. I verdibaserte lærende organisasjoner legges det like stor vekt på måling av medarbeiderdrivkraft som kundetilfredshet og økonomiske resultater. Disse bedriftene har de beste forutsetningene for å overleve på lang sikt, avslutter Håkonsen som mener at dette diktet av Akio Moroto, grunnleggeren av Sony, oppsummerer hans budskap:

Når smartness blir viktigere enn skapende fantasi og produktutvikling,
når fortjeneste blir viktigere enn mennesker,
når kvartalets profitt blir bedriftens overordnede mål,
da er man på vei mot undergangen.
Da skapes ikke noe nytt,
da har man ingen menneskelige mål for sin virksomhet,
og da forsvinner næringslivets viktigste kapital som
er de ansattes lojalitet.

2 kommentarer:

  1. Takk, veldig oppklarende for meg som er student i personaladministrasjon og ledelse . Og jeg som leder fikk litt å tenke på .

    SvarSlett
  2. Takk, men hva er forskjellen mellom verdibasert ledelse og transformasjonsledelse?

    SvarSlett