søndag 11. august 2019

Debatt i Ullensaker om politisk landskap og økonomi. Analyse: Åpent

Valget i Ullensaker virker åpnere enn på lenge. Økonomi er sentralt her i årets valgkamp.Lørdag 10. august hadde jeg gleden av å lede den lokalpolitiske debatten (sjekk streamen) under Jessheim-dagene. Alle ti partilister som stiller til valg i min hjemkommune Ullensaker, var representert med sine respektive frontkandidater.

Hjertesakene
Debatten ble innledet med at alle fikk holde fram en hjertesak ved årets valg. Natalya Fritzen og Liberalistene, som stiller til valg for aller første gang her, valgte å trekke fram kamp mot bompenger som en sentral sak. Frøydis Myrhaug (Rødt) pekte på økt barnetrygd for å hjelpe fattige barnefamilier, som sin viktigste sak. Mahmod Ahmad (SV) og Eirik Ballestad (MDG) løftet fram klima. Mens Thorbjørn Merkesdal mente godt nærmiljø er Ullensaker Venstres viktigste prioritet.  Lise Kragset Furuseth (KrF) snakket varmt om en verdig alderdom og et botilbud som fremmer økt selvstendighet.

Lars Halvor Stokstad Oserud (Sp) ønsker å dempe innbyggerveksten i kommunen. Varaordfører Willy Kvilten (H) trakk fram bedre kontroll over økonomien som sitt partis hovedsak. Eivind Schumacher (Ap) sa at det første han ville gjøre hvis han blir ny ordfører er å redusere ordførergodtgjørelsen med "en hel lærerlønn". Ordfører Tom Staahle (Frp) sa at han hadde fått klare signaler fra justisminister Jøran Kallmyr om at Ullensaker ligger godt an til å få Politihøyskolen til kommunen og lovet å stå på videre for det.

Borgerlige vs rødgrønne
En kort runde om det politiske landskapet i kommunen, avdekket at den borgerlige posisjonen Frp, H, KrF og Venstre virker å være bra samlet, selv om Venstre ga noen signaler i debatten om at de gjerne tok på seg en "vipperolle". Ap må trolig støtte seg på Sp, SV og kanskje Rødt og MDG for å ha reelt håp om vinne makt etter valget.

MDG mente det var stor sannsynlighet for at de viderefører sitt samarbeid på rødgrønn side også inn i neste periode. Sp var noe mer tilbakeholden med sine preferanser, bortsett fra at de ønsker en ny ordfører som ikke kommer fra Frp, men også i Sp er nok sannsynligheten høyest for at partiet blir en del av et rødgrønt samarbeid etter valget.

Økonomi 
Økonomien i Ullensaker har store utfordringer å hanskes med. Nylig ble det lagt fram en rapport av konsulentselskapet Agenda Kaupang som konkluderte med at Ullensaker har "høy gjeld, svake finanser og lite oppsparte midler". Konsulentene har lagt innsparingsforslag på ca 80 mill i året på bordet der endret barnehage- og skolestruktur i retning større enheter, samt effetkivisering av omsorgstjenestene, er blant hovedgrepene.

Debatten avdekket at det generelt er lite gehør for disse kuttforslagene i det politiske miljøet i Ullensaker. Selv Liberalistene er i mot kutt innenfor skole og omsorg, men mener privatisering er hovednøkkelen for å begrense utgiftene, noe som i følge dem i sin tur også vil gjøre behovet for inntekter gjennom skatt og avgift mindre. Kvilten (H) holdt fram at det allerede er gjort grep som vil bringe økonomien i bedre balanse og pekte bl.a på utmeldingen fra det interkommunale IKT-samarbeidet Digitale Gardermoen på Øvre Romerike som en innsparingskilde. Schumacher (Ap) fryktet at utmeldingen snarere vil gi økte enn reduserte utgifter, og lanserte heller redusert bruk av konsulenter som bedre kuttforslag.   

Eiendomsskatt
Aps hovedplan for å få mer kontroll på økonomien, er å øke inntektene gjennom å innføre skatt på næringseiendommer. Både SV, MDG og Rødt støtter dette forslaget. Men Sp er klart i mot, så den ueigheten er dermed et betydelig skjær i sjøen som må løses i eventuelle ettervalgsforhandlinger på rødgrønn side. Kun Rødt er for å innføre eiendomsskatt også på boliger (i 10 mill-klassen), så dette blir neppe innført i neste periode. Staahle (Frp) pekte på at salg av kommunale eiendommer vil være en mulig kilde til økte kommuneinntekter framover. 

Samarbeid
I spørsmålrunden fra publikum ble politikerne utfordret av en velger på at de bør samarbeide bedre og heller snakke hverandre opp enn ned. Ordføreren mener at det er et godt tverrpolitisk samarbeid i dag og viste til at uenigheten om budsjettene er liten. Merkesdal (V) pekte derimot på at han, som innflytter, opplever at lokalpolitikken i Ullensaker er svært politisert og preget av opposisjon vs posisjon omtrent som i et parlamentarisk system. Forøvrig er kun Frp tilhenger av parlamentarisme i kommunen.

En lærer opplyste at de på hennes skole nylig hadde fått beskjed om at det ikke blir satt inn vikarer ved fravær til høsten og fryktet konsekvensene av det i form av for mange elever pr gjenstående lærere. Stokstad Oserud mente dette er et resultat av vekstpolitikken som føres, mens Kragset Furuseth pekte på at KrF har fått gjennomslag for en lærernorm som tvert i mot skal gi flere lærere pr elev og lovet å følge dette opp videre.

En annen velger var opptatt av "eplehagefortettingen". Kvilten sa at det innføres nye regler for dette i kommuneplanen som vil begrense utbyggingen og fortettingen i etablerte boomårder.

Klima og løgn
En førstegangsvelger var opptatt av hva kommunen kan bidra med på klima- og miljøfronten. Ballestad (MDG) mener Ullensaker, som den største kommunen på Øvre Romerike, bør gå foran og vise vei ved være "klimakloke" og "klimaaggressive" og viste til at de rødgrønne stort sett har stemt for MDGs klimaforslag, mens han har opplevd stor motbør på borgerlig side. Her protesterte Merkesdal kraftfull på Venstre vegne og mente Ballestad kom med "den største løgnen som det går an å komme med". Er det valgkamp eller er det ikke, repliserte Ballestad, før han innrømmet at de hadde fått mye støtte fra Venstre. Ballestad kom deretter med en unnskyldning til Venstre.

Ahmad (SV) holdt fram kartlegging og reduksjon av kommunens CO2-utslipp, valg av utslippsfrie tjenestebiler og solcellepanel på tak til offentlige nybygg i kommunen som noen konkrete klimatiltak som bør iverksettes.

Bjørn Dæhlie reguleres
En tilhører undret seg over situasjonen i Jessheim-marka og spurte om det er mulig å stoppe utbyggingen der eller om det er "kjørt". Her svarte Stokstad Oserud at utbygging er vedtatt i deler av marka, men at et nytt flertall vil sette kommuneplanen ut på ny høring for å avgjøre hvor den "grønne streken" skal settes. Staahle viste til at det er mange grøntområder igjen i kommunen og pekte på at areal- og transportplanen, som fylket har vedtatt, må Ullensaker forholde seg til. Den planen legger klare føringer for hvor utbyggingen skal skje.

Sentrumsplanene til Bjørn Dæhlie i Storgata ble det også spurt om fra en tilhører. Både Schumacher og Kvilten var opptatt av at han må følge den reguleringsplanen som kommunen har vedtatt. Hva  skjer med farlige Nordby togstasjon og ny undergang, ble til slutt også etterspurt. Staahle synes Bane NOR er "sendrektige" i saken, men er lovet at nytt planforslag skal komme i løpet av høsten. Schumacher ønsker ikke flytte denne stasjonen lenger nord nå fordi det vil være å flytte den bort fra folk.

Analyse: Åpent 
Slik jeg vurderer det politiske landskapet i Ullensaker og bevegelsene i velgermassen for tiden, så synes årets valg å være mer åpent enn på lenge her. De blå, med hjelp av en klarere borgerlig orientering fra KrF og V enn i mange andre kommuner på Romerike, har hatt makten i 20 år. De mange blå valgseierne, der særlig Frp har gjort det skarpt, kan ses i lys av at mange velgere har hatt sans for den "ja-politikken" som har vært ført, samt at velgerstrukturene i form av mange ansatte i privat sektor i kommune, er pro blå side. I tillegg har det vært en "Espelund-effekt" der tidligere ordfører Harald Espelund sitt joviale vesen og engasjement, har dratt en del velgere.

Velgerne kan komme til å ønske seg noe annet ved høstens valg. Et ønske som kan forsterkes av de økonomiske utfordringer kommunen står midt oppe i. Dette gir ammunisjon til opposisjonen i valgkampen. Dessuten kan velgere som er misforøuyde med den sittende regjeringen, komme til å vise dette ved å stemme rødgrønt.

Samtidig er det en viss ulempe for hovedutfordrer Ap at de stadig må bygge opp nye frontkandidater, dessuten sliter partiet med svært svake nasjonale trender. Ullensaker er for urbant til at Sp kan gjøre et brakvalg her, selv om det ligger an til en pen framgang for partiet. På den andre siden er ikke kommunen urban nok til at "bypartier" som Rødt, MDG og SV kan håpe på den massive oppturen her som de ser ut til å kunne opplever i storbyene.

I sum gjør dette situasjonen til nesten 50-50 i mine øyne, der mobiliseringsevnen i valgkampen vil avgjøre utfallet. Foreløpig er mitt noe tynne tips i borgerlig retning.

Den avholdte debatten spiller nok neppe særlig stor rolle hva gjelder velgerpreferanser, men ordskiftet ga noen avklaringer og skapte en del nye spørsmål som vi får mange anledninger til å diskutere mer i ukene som nå kommer. Og ikke minst følge opp etter valget.


Ønsker du en ordstyrer til ditt arrangement, så kontakt meg gjerne.

Du kan støtte mitt arbeid og mine analyser ved å vippse et valgfritt beløp til 92237487
                                        

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar